FANDOM


Түркие я да ресмий адыйла Түркие Җумхуриети, топрақларының бүйүк бөлүмү Анадолуъя, күчүк бир бөлүмү исе Балқанларъың узантысы олан Трақяъя яйылмыш бир үлке. Қузейбатыда Булгаристан, батыда Юнанистан, қузейдоғуда Гүрҗистан, доғуда Эрмәнистан, Иран ве Азәрбайҗанъың экслав топрағы Нахчыван, гүнейдоғуда исе Ирақ ве Сурие қомшусудур. Гүнейини Ақдәңиз, батысыны Эге Дәңизи ве қузейини Қарадәңиз чеврәлер. Мармара Дәңизи исе Истанбул Боғазы ве Чанаққале Боғазы иле бирликте Анадолуъю Трақяъдан яни Асяъйы Аврупаъдан айырыр. Түркие, Аврупа ве Асяъның қавшақ ноқтасында ер алмасы саесинде өнәмли бир жёстратежик гүҗе саһиптир.