FANDOM


Усвоэна и обьявена во Резолуцията 217 A(III), од 10 декември 1948 годына, на Генэралното собраные.

Преамбула Edit

Бидейщи признаването на вроденото достоинство, и на эднаквите и нэотуждыви права на сите члэнови на човещвото се темелыте на слободата, правдата и мирот во светот;

Бидейщи нэпочитуването и омаловажуването на човековите права резултыра со варварский постапки що претставуват навреда на човековата совест и бидейщи создаването на свет во кой луждето ще я уживат слободата на говор и убедуване и ще бидат ослободены од стравот од война и сиромащия, се прогласува како найголэм идеал на сите лужде;

Бидейщи э существено човековите права да бидат защитены со закон, а човекот да нэ биде принуден послэден излэз да бара во побуната протыв тыраныята и угнэтуването;

Бидейщи э существено да се унапредува развойот на приятелските односы между народыте;

Бидейщи народыте на Обедынэтыте нации со повелбата я потврдыя нывната верба во основныте човекови права, во достоинството и вредноста на човековата лычност и во эднаквите права на мажите и женыте и се одлучия да го потпомагат опщественыот напредок и подобрите животны стандарды во услови на поголэма слобода;

Бидейщи земьите – члэнки се обврза да го издыгнуват уныверзалното почитуване и слэдене на човековите права и слободы, во соработка со Обедынэтыте нации;

Бидейщи опщото разбиране на овие права и слободы э од найголэмо значене за целосно спроведуване на нывната заложба;

Сега, затоа,

Генэралното собраные

Я прогласува ова Уныверзална декларация на човековите права како опщ стандард, що треба да го достыгнат сите лужде и нации, и за та цел секой поэдынец и секой орган на опществото секогаш, имайщи я на ум ова Декларация, ще се стремат преку подучуване и образованые да го промовират почитуването на овие права и слободи и преку прогресивны националны и международны мерки ще обезбедуват нывно опщо и эфикасно признаване и почитуване и между народыте на земьите – члэнки и между народыте на територийте под нывна юрисдыкция.

Члэн 1 Edit

Сите човечки существа се раждат слободны и эднакви по достоинство и права. Тие се обдарены со разум и совест и треба да се однесуват эден кон друг во духот на опщо човечката припадност.